Nieuws

Fjildlab biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel en de uitkoop van boeren bij natuurgebieden niet nodig is voor de verdere ontwikkeling van een duurzame landbouwsector. Kennispartners in het Fjildlab zijn onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL-Stenden.

De regio Noordoost-Fryslân heeft onlangs een stevige impuls gekregen voor onder andere het Fjildlab met de investering vanuit het Rijk van 9 miljoen met de Regio Deal Noordoost-Friesland. Een bedrag van 11 miljoen ligt nog op de plank. Binnen het Fjildlab zijn inmiddels 90 projectideeën voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector verzameld. De eerste projecten starten dit najaar.

Fjildlab Noordoost-Fryslân
Binnen het Fjildlab: hét veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân worden duurzame landbouw gerelateerde vraagstukken, zoals globalisering, klimaatverandering, verzilting en de versterking van natuur, landschap en biodiversiteit aangepakt. Hiervoor werken de samenwerkingspartners van het Fjildlab aan innovatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen voor de agrarische sector. Hiervoor worden binnen de volgende thema’s innovatieprojecten ontwikkeld.

Natuur, landschap en biodiversiteit
Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten en activiteiten die passen in deze regio.

Bodem
Gezonde bodem: als basis voor de circulaire economie bijvoorbeeld: productie en toepassing van Bokashi en het benutten  van mest om bodemleven te stimuleren.

Water en landbouw
Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten bijvoorbeeld: onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Duurzame energie
Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie bijvoorbeeld: boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonnepanelen en kleine windmolens, kijken naar mogelijkheden van energieopslag, de zoektocht naar een regionaal passende energiesubsidie en verdienmodellen.

Mest
Regionale verwerking van mest bijvoorbeeld: nieuwe toepassingen voor mest zoals T-shirts uit runderdrijfmest en zoeken naar cross over mogelijkheden.

Voer
Reststromen verwaarden door bijvoorbeeld het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte.

Mitigatie en adaptatie aan verzilting
Zilte producten en diensten ontwikkelen bijvoorbeeld: onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen en de ontwikkeling van een regionaal kennis- en expertisecentrum Verzilting.

Open structuur Fjildlab
Binnen Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw actief vertegenwoordigen, MKB bedrijven (via o.a. Ondernemers Federatie Noordoost-Friesland) en het Kennis- en Innovatie Huis (KEI). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel  (verenigd in ANNO), Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten zoals SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit aangesloten.

Meer informatie op de website van Fjildlab