Nieuws

Interview Victorine de Graaf-Peters

Denken in waarden en oplossingen

Victorine de Graaf-Peters, Dean van het Instituut voor Life Science & Technology aan de Hanzehogeschool Groningen, heeft een kloppend hart voor toegepast onderzoek.

Dr. Victorine de Graaf-Peters

Bij toegepast onderzoek wordt de wetenschappelijke kennis en kunde ingezet om praktisch bruikbare producten en processen te ontwikkelen in multidisciplinair verband van studenten, (docent-)onderzoekers en het be-drijfsleven samen. Een samenwerking die leidt tot nieuwe kennis, nieuw onder-zoek en nieuwe bedrijvigheid. Northern Knowledge open innovation platform wil deze kennis en kunde zichtbaar en toegankelijk maken. Neem gras. 

Victorine: ‘Gras is na maaien een restproduct waarvan iedereen zich afvroeg wat er nog de meerwaarde van is. Het moet afgevoerd en verwerkt worden. Een kostbare operatie met als enige doel het kwijt te raken. Maar wat door de omgeving als maatschappelijk probleem wordt ervaren, is voor de toegepaste wetenschap juist een uitdaging. Een toegepaste wetenschapper is erop getraind te denken in nieuwe waarden en oplossingen.’

Hoe je van gras nieuwe producten maakt, bijvoorbeeld. Victorine: ‘Gras is een moeilijk product voor biobased onderzoek, omdat gras bestaat uit 75 procent water en veel verschillende stofjes. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen zijn met de vraag aan de slag gegaan en ontdekten tijdens het onderzoek dat je van gras papier kunt maken. Heel verrassend.’

Zeldzame vorm van kanker

Of neem het verwaarden van zorgkennis. In stichting “Merels Wereld” werken de Hanzehogeschool Groningen en het UMCG intensief samen bij het ontwikkelen van een nieuw medicijn tegen een zeldzame vorm van kanker die zich bij een collega op de hogeschool openbaarde. Voor onderzoek naar zeldzame ziektes is vaak weinig geld beschikbaar. Samenwerking op uitvoerings- en onderzoeksniveau biedt dan nieuwe mogelijkheden.

Victorine: ‘Vanuit de Hanzehogeschool Groningen hebben we contact met het UMCG opgenomen om te kijken naar de mogelijkheden samen onderzoek te doe. De samenwerking resulteerde in het oprichten van een kweeklab binnen ons instituut waar we specifieke cellijnen kweken die moeten leiden naar een nieuw medicijn voor behandeling van deze specifieke aandoening.’

Voorbeelden van multidisciplinair onderzoek waar iedereen baat bij heeft: patiënt, student, onderzoeker, industrie en maatschappij. ‘Fantastisch als je als kennisinstelling deel van de oplossing kunt zijn,’ glimt De Graaf-Peters.

Open innovatie

Victorine de Graaf-Peters studeerde Ontwikkelingspsychologie en Functieleer aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op het menselijke zenuwstelsel aan het UMCG. Naast haar functie als Dean van het Instituut voor Life Science & Technology aan de Hanzehogeschool Groningen is ze lid van de Programme Board van het Northern Knowledge open innovation platform (NK). Denken in waarden en oplossingen is voor haar dagelijkse praktijk. Aan de basis staat vertrouwen en samenwerking.

Victorine: ’In traditionele tijden zag je vaak onderzoeksomgevingen waar één persoon alle kennis uitdroeg en de rest van de onderzoeksgroep er wat omheen dartelde. We weten nu uit ervaring dat innovatie vooral plaatsvindt waar kennis wordt gedeeld in een multidisciplinaire omgeving. Om kennis te durven delen, moet je elkaar vertrouwen.’

Northern Knowledge moet dat huis van vertrouwen worden, vindt de Dean. Een plaats voor iedereen die vraag heeft naar valorisatie van onderzoek. Waar kennisinstellingen en maatschappij elkaar ontmoeten en zich thuis voelen.

Uit de la

In zijn ideale vorm fungeert het open innovatieplatform van Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG als een bibliotheek van het Noorden, dat bestaande kennis en kunde inventariseert, zichtbaar en toegankelijk maakt. Een plek om rond te snuffelen, nieuwe werkvormen uit te proberen en mensen op onverwachte ideeën te brengen.

Victorine: ‘Prototypes die door studenten zijn ontwikkeld tijdens de studie, verdwijnen nog wel eens in een la. Via Northern Knowledge zouden we ondernemers en bestaande prototypes bij elkaar kunnen brengen. Neem het project verwaarden van gras. Studenten stelden vast dat met mierenzuur grasmoleculen kunnen worden gescheiden in cellulose. Misschien dat er bedrijven in Noord-Nederland zijn die deze kennis ook op andere gebieden toepasbaar kunnen maken of de resultaten van het onderzoek verder willen ontwikkelen naar marktintroductie.’

Kruisbestuiving kennis RUG-Hanzehogeschool Groningen

De studenten van de Hanzehogeschool Groningen worden in hun praktische opleiding begeleid door masterstudenten en/of PhD’s van RUG en het UMCG. Een belangrijke samenwerkingsfase, omdat op hoog niveau kennis en vaardig-heden worden gedeeld en contacten worden gelegd met toekomstige werkom-gevingen. Zo is de Hanzehogeschool de grootse leverancier van laboranten aan RUG en UMCG en een belangrijke impuls van nieuwe bedrijvigheid in de regio. Per 1000 afgestudeerden zijn er 83 studenten die na de studie een bedrijf beginnen. Victorine: ‘Vooral nieuwe bedrijvigheid rondom ICT en digitale innovatie scoort al jarenlang hoog. Maar je ziet dat nieuwe bedrijvigheid nu ook wortel schiet vanuit andere onderzoeksdisciplines waaronder biobased.’

Vertrouwen
Cijfers om vol vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Victorine: ‘We hebben mooie kennisinstituten in Noord-Nederland. Met elkaar kunnen we een wijsheid creëren die meer kan dan de som der delen. Onder de paraplu van Northern Knowledge kunnen we die wijsheid samen met de industrie verder vorm geven en de maatschappij indragen. Dat is iets om trots op te zijn.’