Agrifood

In Noord-Nederland zijn veeteelt en landbouw van oudsher belangrijk. De agrarische sector heeft altijd gepionierd en doet dat nog steeds. Om de eigen opbrengst te vergroten, maar ook om bij te dragen aan een goede, duurzame mondiale voedselvoorziening. Aan de ene kant gaat landbouwgrond verloren door verzilting en verwoestijning. En aan de andere kant groeit de mondiale vraag naar kwalitatief goede voeding door bevolkingsgroei en toenemende welvaart. Om te zorgen voor een duurzame agrarische sector die genoeg en goed voedsel produceert om de groeiende wereldbevolking te, is innovatie nodig. Aan die innovatie werken agrariërs in Noord-Nederland samen met kennisinstituten en overheden.

Onderzoeker en agrariër letterlijk dicht bij elkaar

Wetenschap en voedselproductie zitten in Noord-Nederland letterlijk heel dicht bij elkaar. Zo opende aardappelgigant Avebe een innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen, dichtbij de onderzoekers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Het Innolab Agrifood ontwikkelt innovaties op het gebied van aardappelzetmeel en aardappeleiwit en geeft ook ruimte aan startups om de nieuwe kennis op de markt te brengen.

Niet veel verderop stimuleert het Carbohydrate Competence Centre (CCC) publiek-private samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven om hoogwaardige kennis over koolhydraten te creëren. Deze kennis wordt in de voedselindustrie ingezet, maar de koolhydraten kunnen ook een belangrijke rol spelen in de vergroening van de industrie. Net buiten Leeuwarden, op de Dairy Campus, ontwikkelen melkveebedrijven en kennisinstituten uit de regio en daarbuiten kennis en innovaties voor een duurzame zuivelsector.

Landbouwer oogst data met drones en sensoren

Met een drone en sensoren is een landbouwareaal heel precies vanuit de lucht in kaart te brengen. Door de data te analyseren, weet een boer precies hoeveel hij moet beregenen, waar hij moet bemesten en kan hij zijn oogst beter plannen. Met die gedachte ontwikkelde de 21-jarige student en akkerbouwer Wilco Stollenga de Agrifly-drone. Deze moet niet alleen de opbrengst van een individuele boer verbeteren, maar de technologie draagt ook bij aan verduurzaming van de voedselvoorziening. Door samenwerking met de kennisinstituten in het Noorden, kan de Agrifly betere analyses maken.

En om de data al tijdens de vlucht te kunnen analyseren, doet Agrifly mee aan een experiment met 5G, een razendsnelle mobiele internetverbinding waarvoor in Noord-Groningen een proeftuin wordt ingericht. Hoe sensoren kunnen bijdragen aan het monitoren van bemesting van een landbouwareaal, onderzoeken de Noordelijke provincies, kennisinstellingen en andere partners in het Duits-Nederlands sensoren-project Id3as.

Agrifood

Livestock farming and agriculture have traditionally been important in the Northern Netherlands. The agricultural sector has always been pioneering and is still doing so today; to increase their own yield, but also to contribute to a good, sustainable global food supply. Agricultural land is lost through salinization and desertification, yet the global demand for good quality food is rising due to population growth and increasing prosperity. In order to ensure a sustainable agricultural sector that produces enough and good food for the growing world population, innovation is required. Working on this innovation, farmers in the Northern Netherlands are collaborating with knowledge institutes and governments.

Researcher and farmer literally close together

Science and food production are literally very close together in the Northern Netherlands. For example, the potato giant Avebe opened an innovation centre on Zernike Campus in Groningen, close to researchers and students from the University of Groningen and the Hanze University of Applied Sciences. The Innolab Agrifood is developing innovations in the field of potato starch and potato protein, and offers startups space to bring new knowledge to market.

 

Not much further away, the Carbohydrate Competence Center (CCC) is encouraging public-private collaboration between knowledge institutions and companies to create high-quality knowledge about carbohydrates. This knowledge is used in the food industry, but carbohydrates can also play an important role in greening the industry. Just outside of Leeuwarden, on the Dairy Campus, dairy farms and knowledge institutes from the region and beyond are developing knowledge and innovations for a sustainable dairy sector.

Farmer harvests data with drones and sensors

With a drone and sensors, farmland can be mapped very accurately from the air. By analysing the data, a farmer knows exactly how much to irrigate, where to fertilise and how to better plan his harvest. With this in mind, 21-year-old student and crop farmer Wilco Stollenga developed the Agrifly drone. This should not only improve the yield of an individual farmer, but the technology also contributes to a more sustainable food supply.

Collaboration with knowledge institutes in the North helps the Agrifly make better analyses. And to enable data analyses from the moment of take-off, Agrifly is participating in an experiment with 5G, a high-speed mobile internet connection for which a testing ground is being set up in North Groningen. In the German-Dutch sensors project Id3as, northern provinces, knowledge institutions and other partners are investigating how sensors can contribute to monitoring the fertilisation of farmland.