Healthy Ageing

We are becoming increasingly older: many of the children born today will one day be able to blow out a hundred candles. The challenge we now face, is to ensure that everyone also gains healthy years. Many elderly people have chronic health problems – such as diabetes or rheumatism - thus reducing their quality of life and increasing healthcare costs. In the Northern Netherlands, doctors, healthcare providers, entrepreneurs, civil servants, managers, researchers and insurance companies have worked together intensively for years in diverse networks and on various testing grounds. Northern healthcare innovations must ensure that the population grows healthily and actively and that healthcare remains affordable and accessible to everyone. These insights are not only interesting for the region, but also for the rest of the Netherlands and further afield. The European Commission has therefore also designated the Northern Netherlands as a European model region for Active and Healthy Ageing.

Increasing awareness for prevention

To ensure that everyone remains healthy and active for longer, we must not only cure, but also prevent people from becoming ill in the first place. With this emphasis on prevention, health is no longer just a medical theme, but also, for example, about behaviour: how can we stimulate healthy food choices? Or about spatial planning: can the layout of a neighbourhood help stimulate residents to exercise more? 

In the North, scientists from very different disciplines therefore work closely with social partners, for instance at the Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH).

A good example of such a collaboration is the Groningen district of Selwerd. The district is a testing ground where entrepreneurs, healthcare organisations, schools, housing corporations and residents together with doctors, behavioural scientists, economists and other researchers look for ways to keep residents healthy and active for longer. The district is to become an example to also increase the liveability and health of the residents in other neighbourhoods.

Read the online version of the FD article here.

Smart innovations for better and affordable healthcare 

To improve healthcare and keep it affordable at the same time, innovation is essential. Many smart ideas are both conceived and carried out in the North. For example, the test for cervical cancer by CC Diagnostics in Groningen. This test promises to give less misdiagnoses of cervical cancer than the current screening method and, because it can be performed at home, the test is also much cheaper. Another example is the pilot project that uses 5G, a fast mobile communication technology, to get a better picture of where healthcare equipment such as beds, wheelchairs and hoists are located. By linking this information to the demand at different care locations, vast improvements can be made to the logistics, making care more patient-friendly and cheaper.

Which techniques can ensure that older people remain active for longer and are less dependent on healthcare professionals? Focusing on this question is the research centre SPRINT (Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies for improved mobility). For example, within SPRINT a prosthetic leg is being developed that will make it easier to maintain balance but also new drive mechanisms for wheelchairs.

Active solid networks

Entrepreneurs, thinkers and decision-makers are working closely together on a healthier society in the North. The University Medical Center Groningen (UMCG), the University of Groningen and the Hanze University of Applied Sciences are at the international top when it comes to education and fundamental and clinical research on healthy ageing.

These institutions work together in different networks with progressive entrepreneurs and healthcare institutions as well as various idea-contributing local authorities in the Northern Netherlands. For example, in the Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), the ‘healthiest coalition of the Netherlands’, in which the parties collectively pursue an environment that stimulates health. Or the Health Hub Roden, in which entrepreneurs, knowledge institutions and local authorities stimulate innovation at the cutting edge of medical technology and Healthy Ageing.

Healthy Ageing

We worden steeds ouder: van de kinderen die nu geboren worden, zullen velen ooit honderd kaarsjes uitblazen. De uitdaging waar we nu voor staan, is ervoor zorgen dat iedereen ook meer gezonde jaren krijgt. Veel ouderen hebben chronische gezondheidsproblemen - zoals diabetes of reuma - waardoor hun kwaliteit van leven daalt en de zorgkosten omhoog gaan. In Noord-Nederland werken artsen, zorgverleners, ondernemers, ambtenaren, bestuurders, onderzoekers en verzekeraars al jaren intensief samen in uiteenlopende netwerken en verschillende proeftuinen. De Noordelijke zorginnovaties moeten ervoor zorgen dat de bevolking gezond en actief ouder wordt en dat de gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Deze inzichten zijn niet alleen interessant voor de regio, maar ook voor de rest van Nederland en daarbuiten. De Europese Commissie wees Noord-Nederland dan ook aan als Europese voorbeeldregio voor Active and Healthy Ageing.

Steeds meer aandacht voor preventie

Om te zorgen dat iedereen langer gezond en actief blijft, moeten we niet alleen genezen, maar ook voorkomen dat mensen ziek worden. Door die nadruk op preventie, is gezondheid allang niet meer alleen een medisch thema, maar gaat het bijvoorbeeld ook over gedrag: hoe kunnen we gezonde voedingskeuzes stimuleren? Of over ruimtelijke ordening. Kunnen we met de inrichting van een wijk de bewoners stimuleren om meer te bewegen?

In het Noorden werken daarom wetenschappers uit zeer uiteenlopende disciplines nauw samen met maatschappelijke partners, onder meer in de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH).

Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is de Groningse wijk Selwerd. De wijk is een proeftuin waar ondernemers, zorgorganisaties, scholen, woningcorporaties en bewoners samen met medici, gedragswetenschappers, economen en andere onderzoekers op zoek gaan naar manieren om de bewoners langer gezond en actief te houden. De wijk moet een voorbeeld worden om ook in andere wijken de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners te vergroten.

Lees hier de online versie van het FD artikel.

Slimme innovaties voor betere en betaalbare zorg

Om de zorg te verbeteren en tegelijk betaalbaar te houden, is innovatie onmisbaar. In het Noorden worden volop slimme ideeën bedacht én uitgevoerd. De test voor baarmoederhalskanker van het Groningse CC Diagnostics bijvoorbeeld. Deze test belooft minder onterechte diagnoses van baarmoederhalskanker te geven dan de huidige screeningmethode en, omdat hij thuis uit te voeren is, is de test ook nog eens veel goedkoper.

Een ander voorbeeld is het proefproject om met 5G, een snelle mobiele communicatietechnologie, beter in beeld te krijgen waar zorghulpmiddelen zoals bedden, rolstoelen en tilliften zich bevinden. Door die informatie te koppelen aan de vraag op verschillende zorglocaties, is de logistiek fors te verbeteren, wat de zorg patiëntvriendelijker en goedkoper maakt.

Welke technieken kunnen ervoor zorgen dat ouderen langer in beweging blijven en minder afhankelijk zijn van zorgprofessionals? Over die vraag buigt het onderzoekscentrum SPRINT (Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies for improved mobility) zich. Zo wordt binnen SPRINT bijvoorbeeld een beenprothese ontwikkeld waarmee het makkelijker is om balans te houden of nieuwe aandrijfsystemen voor een rolstoel.

Actieve stevige netwerken

Ondernemers, denkers en beslissers werken in het Noorden nauw samen aan een gezondere samenleving. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen behoren wat betreft onderwijs, fundamenteel en klinisch onderzoek over gezond ouder worden tot de internationale top.

Deze instellingen werken in verschillende netwerken samen met vooruitstrevende ondernemers en zorginstellingen en meedenkende overheden in Noord-Nederland. In het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) bijvoorbeeld, de ‘gezondste coalitie van Nederland’, waarin de partijen samen een omgeving nastreven die gezondheid stimuleert. Of het Health Hub Roden, waar ondernemers, kennisinstellingen en de overheid innovatie stimuleren op het snijvlak van medische technologie en Healthy Ageing.